Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely liikkeelle myös ruotsin- ja englanninkielisenä

Suomen Urheiluliiton (SUL) ja eettisen valiokunnan Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely yleisurheilun parissa toimiville käynnistyi 13. maaliskuuta. Valitettavasti alkuperäisessä kyselyssä kieliversiot olivat puutteelliset. Siksi ruotsin -ja englanninkieliset versiot lähetään nyt erillisenä kyselynä, joka on auki 12.-18.4.

– Kysely lähetetään kaikille samoille vastaanottajille kuin ensimmäinen kysely. Kyselyyn on mahdollista vastata ruotsiksi ja englanniksi eli jos et vielä vastannut ja haluat vastata jommallakummalla kielellä tai vastasit viimeksi, mutta haluaisit vielä vastata ruotsiksi tai englanniksi niin se on mahdollista, sanoo Suomen Urheiluliiton (SUL) nuorisopäällikkö Piia Jäntti.

Kysely toteutetaan Webropol-järjestelmällä. Linkki kyselyyn tulee sähköpostilla.

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin yleisurheilussa. Kyselyn tulokset ja johtopäätökset julkistetaan kesäkuussa 2023.

Kyselyn toteuttaa Suomen Urheiluliitto yhteistyössä eettisen valiokunnan kanssa.

Jämställdhets- och jämlikhetsenkät på svenska

 Finlands Friidrottsförbunds (SUL) och det etiska utskottets Jämställdhets- och jämlikhetsenkät till idrottsföreningar startades den 13 mars. Tyvärr var översättningarna av den ursprungliga enkäten bristfälliga, och därför skickar vi nu den svenska och engelska texten som en separat enkät som är öppen från den 12 till 18 april.

– Vi skickar enkäten till alla som mottog den första enkäten. Nu kan enkäten besvaras på svenska och engelska – om du alltså inte ännu har deltagit och vill delta på det ena språket eller du deltog senast, men vill nu besvara enkäten på svenska eller engelska, då kan du göra det nu, säger Piia Jäntti, ungdomschef för Finlands Friidrottsförbund (SUL).

Enkäten genomförs med systemet Webropol. Länken till enkäten får du per e-post.

Genom att delta i enkäten kan du påverka frågor om jämlikhet och jämställdhet inom friidrott. Resultaten och slutsatserna av enkäten offentliggörs i juni 2023.

Enkäten genomförs av Finlands Friidrottsförbund i samarbete med det etiska utskottet.

Non-Discrimination and Equality Questionnaire in English

The Finnish Athletics Federation’s (SUL) and the Ethical Committee’s Non-Discrimination and Equality Questionnaire for Sports Clubs was started on March 13. Unfortunately, as the translations of the original questionnaire were inadequate, we’re now send out the Swedish and English translations as separate questionnaires which are open from April 12 to 18.

– We’ll send the questionnaire to all those who received the first one. You can now answer the questions in Swedish or English, so if you haven’t answered them yet and wish to do so in either language, or you participated in the previous questionnaire but wish to participate in Swedish or English, you can do it now, says Piia Jäntti, youth manager of the Finnish Athletics Federation (SUL).

The questionnaire is carried out with the Webropol system. You will receive the link to the questionnaire by email.

By answering the questions, you can influence issues relating to non-discrimination and equality in athletics. The results and conclusions of the questionnaire will be published in June 2023.

The questionnaire is implemented by the Finnish Athletics Federation in association with the Ethical Committee,