Vastuullisuus yleisurheilussa

Alla olevien otsikoiden takaa löydät Suomen Urheiluliiton vastuullisuusohjelman eri osa-alueiden suunnitelmat.

Miten tunnistat häirinnän ja epäasiallisen käytöksen?

Kiusaaminen
Kiusaaminen on tarkoituksellista, toistuvaa ja samaan henkilöön kohdistuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi haukkumista, naurunalaiseksi tekemistä, some-kommentointia, tönimistä, lyömistä tai ryhmän ulkopuolelle sulkemista. Kiusaamista ei ole kahden tasaväkisen henkilön välinen kiista tai satunnaisesti, milloin kehenkin kohdistuvat hyökkäykset.

Häirintä
Häirintä voi olla seksuaalista tai sukupuoleen, sekä etniseen taustaan perustuvaa ja se voi ilmetä fyysisessä, sanallisessa tai sanattomassa muodossa. Seksuaalinen häirintä on esimerkiksi vihjailua, epäasiallista vitsailua, epätoivottua koskettelua tai ahdistelua. Siihen liittyy aina seksuaalinen sävy. Sukupuolinen häirintä on sukupuoleen kohdistuvaa, ei-toivottua käytöstä. Esimerkiksi halventava puhe toisesta sukupuolesta tai toisen sukupuolen alentaminen, väheksyminen tai syrjiminen on sukupuolista häirintää.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

 • sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
 • härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksi­tyiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
 • seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, viestit, julkaisut sosiaali­sessa mediassa tai puhelinsoitot
 • fyysinen koskettelu
 • sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset
 • raiskaus tai sen yritys

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

 • halventava puhe toisen sukupuolesta
 • sukupuolen alentaminen
 • kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen

Ohjeita seuroille häirinnän ja epäasiallisen käytöksen kitkemiseksi ja ennaltaehkäisyyn

Urheilussa urheilijat, valmentajat, huoltajat, hierojat ja muut toimijat ovat usein fyysisesti hyvin lähellä toisiaan. Melkein kaikissa lajeissa esimerkiksi valmentajan on opastettava ”kädestä pitäen” muun muassa oikean suoritusasennon löytymistä. Koskettelu, taputtelu ja halailu kuuluvat myös oleellisena osana urheilutoimintaan, sillä mukana on paljon tunteita. Urheiluun kuuluvaa läheisyyttä ei ole tarkoituskaan karsia, eikä koskettamisesta ja kannustuksenosoituksista saa tulla tabuja urheilun piirissä.

Seuran toimijoiden on kuitenkin hyvä tietää mistä on kysymys, kun puhutaan seksuaalisesta ja sukupuolisesta häirinnästä. Häirintää ei tule sietää ja siihen on puututtava kaikissa ympäristöissä, myös urheilun parissa.

Häirintää voi tapahtua aikuisten välillä, aikuisen ja lapsen tai nuoren välillä tai lasten ja nuorten keskinäisissä suhteissa. Se, mikä koetaan häirinnäksi, riippuu yksilöstä, tilanteesta, osapuolten välisestä vuorovaikutuksesta ja aiemmista kokemuksista. Ratkaisevaa on silti aina se, miten uhri kokee tilanteen. Jos hän kokee tulleensa häirityksi, asia tulee ottaa aina vakavasti.

Miten ennaltaehkäistään epäasiallista käytöstä sekä häirintää?

 • Seuralla on nimettynä yhteyshenkilöt epäasiallisen käytökseen tapauksiin. (Myös tiedotettu seurassa).
 • Seuran säännöt ovat ajan tasalla myös epäasiallisen käytöksen tapauksiin liittyen. (Olympiakomitean mallisäännöt).
 • Sitoudutaan häirinnän vastaiseen toimintaan
 • Opitaan tunnistamaan häirintä ja hakemaan apua
 • Luodaan selkeät käytännöt turvallisuutta koskevien asioiden käsittelyyn
 • Vahvistetaan häirintää ehkäisevää, eli turvallista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä
 • Kunnioitetaan toisten rajoja ja opitaan puolustamaan omia rajoja
 • Luodaan selkeät käytännöt alaikäisten kanssa toimimiseen sekä toimijoiden rekrytointiin ja koulutukseen (esim. rikostaustaotteen näyttäminen)
 • Otetaan kaikki epäilyt vakavasti ja haetaan tarvittaessa apua
 • Lisätietoa Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy urheiluseuroissa askel askeleelta
  Lisätietoa Turvallisen seuran tarkistuslista
  Lisätietoa Et ole yksin-hankkeen materiaalipankki 

Miten seura toimii, jos epäasiallista käytöstä tapahtuu?

Yleisohje seuroille toimintamallista epäasiallisen käytöksen tapauksiin.

Alla on kuvattu yleisohje seuroille toimintamallista epäasiallisen käytöksen tapauksiin. (Mitä sitten, jos epäasiallista käytöstä tapahtuu?). Muokatkaa tätä apuna käyttäen seurallenne sopiva toimintamalli.

Lähde ja lisätietoa: Lupa välittää – lupa puuttua-opas, Olympiakomitea

Puuttuminen epäasialliseen käytökseen – yleisohjeet

1. Toimitaan ennalta sovittujen toimintaperiaatteiden mukaan (seuran oma toimintaperiaate, kenelle ilmoittaa, kuka on urheilijoiden tukihenkilö, kuka seurassa tiedottaa ja voi kommentoida tapausta)
• Tärkeää, että kaikki tietävät, keneen voi olla yhteydessä.
• Tärkeää, että seuratoimijat tietävät, kuka seurassa voi kommentoida tapausta (, jos esim. media yhteydessä, kenelle ohjata yhteydenotot).
• Seuran vastuuhenkilöt vievät asiaa eteenpäin.

2. Tarkistetaan huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt
• Kaikkiin valituksiin ja epäilyihin tulee aina suhtautua vakavasti.
• Kenenkään kokemusta ei saa vähätellä.
• Vaikka kysymyksessä ei olisikaan vakava epäily hyväksikäytöstä vaan henkilön käyttäytymisen liukuminen väärään suuntaan, on siihenkin puututtava. (mm. sovittelun avulla)
Lisätietoa sovittelusta Sovittelu seuran toimesta,   Sovittelumalli, Suomen Olympiakomitea

3. Puututaan rikosepäilyihin välittömästi
• Jos on syytä epäillä, että kysymyksessä on rikos eli rikoslaissa mainittu teko, on otettava viipymättä yhteyttä poliisiin sekä lasten ja nuorten kohdalla lastensuojeluviranomaiseen ja vanhempiin.

4. Hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita
• Tilannetta ei kannata hoitaa yksin, vaan keskustella heti neuvoa antavan vaitiolovelvollisen ammattiasiantuntijan kanssa.
• Suomen Urheiluliiton yhdyshenkilö: Seurapalvelujohtaja Tapio Rajamäki, 040 740 8300, tapio.rajamaki@sul.fi

5. Toimitaan lasten ja nuorten edun mukaisesti
• Mikäli aikuisen käyttäytyminen lasta tai nuorta kohtaan alkaa liukua väärään suuntaan, se otetaan puheeksi hänen kanssaan välittömästi.
• Mikäli lapsen tai nuoren käyttäytyminen aikuista kohtaan on epäasiallista, asiaan puututaan heti.
• Jos kyseessä on vakavampi epäily häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan, kunnes asia on selvitetty.

6. Viestitään selvästi ja totuudenmukaisesti
• Varmistetaan, että kaikkia osapuolia (mahdollista epäiltyä, uhria ja alaikäisen ollessa uhrina myös vanhempia) kuullaan huolellisesti tapahtuneesta.
• Huolehditaan siitä, että kaikki osapuolet tietävät, miten asian käsittely etenee ja mitä on tehty – onko esimerkiksi tehty ilmoitus lastensuojeluun tai poliisille.
• Ulospäin viestittäessä huolehditaan sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta. Ulkoinen viestintä hoidetaan yhteistyössä Suomen Urheiluliiton kanssa.

Seuran toimintaperiaatteet tiivistetysti:

Seura…

• suhtautuu vakavasti häirintää koskevaan yhteydenottoon.
• valitsee vastuuhenkilön, joka vie asiaa eteenpäin.
• toimii nopeasti ja johdonmukaisesti.
• keskustelee asiasta kaikkien asianosaisten kesken.
• poistaa epäillyn kaikista seuran tehtävistä tutkinnan ajaksi.
• viestii asiasta yhteistyössä Suomen Urheiluliiton kanssa.
• valistaa koulutuksissa ja vanhempainilloissa häirinnän ehkäisystä ja toiminnasta mahdollisissa häirintätapauksissa.

SUEK – ILMO-palvelu

SUEK ILMO -palvelu

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.

ILMOita urheilurikkomuksista

Et ole yksin -palvelu

Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.
Oletko sinä kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa?
Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.

Rikostaustaote ja sen tilaaminen

Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa.

 • Työntekijän ja opiskelijan rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen. Henkilö ei voi valtuuttaa esimerkiksi työnantajaa tilaamaan otetta. Vapaaehtoistoimintaa varten tarvittavan rikostaustaotteen tilaa vapaaehtoistoiminan järjestäjä vapaaehtoisen suostumuksella.
 • Ote on tarkoitettu ainoastaan esitettäväksi suomalaisen työnantajan, lupaviranomaisen, oppilaitoksen tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjän nähtäväksi. Rikostaustaotteen vastaanottaja ei saa kerätä tai tallentaa rikostaustaotteesta ilmeneviä tietoja. Vastaanottaja voi tehdä asiakirjoihinsa ainoastaan merkinnän siitä, että ote on esitetty ja tässä yhteydessä kirjata muistiin otteen tunnistetiedot, joita ovat kyseisen henkilön nimi ja otteen päivämäärä.
 • Lue lisää rikostaustaotteen tilaamisesta
 • Rikostaustaotteen tilausohje seuroille käyttöön
 • Lue lisää Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta

Ota yhteyttä

Suomen Urheiluliitto

Tapio Rajamäki,
Seurapalvelujohtaja
tapio.rajamaki@sul.fi
040 740 8300

Et ole yksin -palvelu (linkki josta löydät myös auttavan puhelimen, sekä chat -palvelun)

Turvallisempi tila kuuluu jokaiselle urheilijalle (Yleisurheilijat ry:n ilmoituskanava)