Markkinoinnin tietosuojaseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Suomen Urheiluliitto ry
  Valimotie 10, 00380 Helsinki
 2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
  Suomen Urheiluliitto ry / Tietosuoja
  Valimotie 10, 00380 Helsinki
  tietosuoja@sul.fi
 3. REKISTERIN NIMI
  Suomen Urheiluliiton markkinointi- ja uutiskirjerekisteri
 4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
  Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, tai asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.
 5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
  Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, joka on sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen ja asiakastiedotteiden postitus.
 6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
  • Rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite
  • Tarvittavat tiedot rekisteröidyn suostumuksesta, asiakassuhteesta tai muusta asiallisesta yhteydestä
  • Tiedot rekisteröidylle lähetetyistä viesteistä
 7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, palautuskortilla tai muulla vastaavalla tavalla. Tiedot voidaan antaa myös käytettäessä rekisterinpitäjän palveluita tai muita rekistereitä.
 8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

  Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kuloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Ellei rekisteröity ole avannut uutiskirjeitä viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana, käyttäjää pyydetään vahvistamaan halunsa pysyä rekisterissä. Ellei käyttäjä vahvista haluaan yhden (1) kuukauden aikana, ja käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän henkilötiedot poistetaan ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.
 9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
  Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi tietoja voivat käsitellä myös kolmannet osapuolet, joille rekisterinpitäjä on ulkoistanut henkilötietojen käsittelyn voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, jolloin rekisterinpitäjä takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
 10. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
  Tietojanne ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietojanne ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

  Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

  Kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

  Oikeus poistaa tiedot
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.
 12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  Manuaalinen aineisto

  Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

  ATK:lle talletetut tiedot
  Rekisteri sijaitsee emaileri-palvelimella (www.emaileri.fi), joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja emaileri-palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.
 13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
  Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä rekisteröidyille. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.