Yleisurheilun sääntömuutokset vuodelle 2024

Kansainvälinen yleisurheiluliitto (WA) on tehnyt useita päivityksiä yleisurheilun kilpailusääntöihin kuluvan vuoden aikana. Niitä on tehty muun muassa liittyen ME-tuloksiin, protestin alla juoksemiseen, start referen mahdollisuuksiin toimia niukoissa vilppilähdöissä, lähdön häirintään, urheilijoiden rankingiin kilpailun ensimmäisellä kierroksella, ranking-järjestykseen alkuerien jälkeen ja yliastumisen sääntöön lankku- ja heittolajeissa.

Lisäksi nuorten sarjoissa käytettävän 700 gramman keihään ominaisuudet muuttuvat vuoden 2025 huhtikuun alusta. Keihään liito-ominaisuudet muutetaan vastaamaan 600 ja 800 gramman malleja.

Ohessa Pasi Oksasen yhteenveto merkittävimmistä muutoksista mitä WA on tehnyt kuluvan vuoden aikana poislukien editorialiset muutokset, joita ei ole tässä käsitelty. (Ne kohdat, joissa kansallisesti on tarkennuksia tai poikkeuksia, on merkitty kursiivilla).

CR1.1 World Athletics hallinnoimat kilpailut, rankingkilpailut

Tänne on tuotu mukaan käsite rankingkilpailut, joiden kokonaisuus eri tasoillaan muodostaa rungon kansainväliselle kilpailujärjestelmälle. Halutessaan kilpailun World Ranking -sarjan piiriin, edes alimmalle tasolle, tulee kilpailu olla anottu WA:n kilpailujärjestelmään vähintään 60 päivää ennen ko. tapahtumaa.

CR8-11 World Athletics Referees

Kansainvälisessä tuomarijärjestelmässä on luovuttu nimikkeestä ITO (International Technical Official) ja tilalle on tullut nimike World Athletics Referee. Samoin kävelytuomarit, lähettäjät ja maalikameratuomarit ovat eri tasoisia World Athletics -tuomareita. Tasoja on kolme: pronssi -ja hopeatason tuomarit toimivat aluetasolla, esimerkiksi Euroopassa. Ylin, eli kultatason tuomaristo toimii lisäksi WA:n kilpailuissa globaalisti.

CR14 Competition Director/Kilpailunjohtaja

Uudessa sääntöpainoksessa on huomattavasti aiempaa yksityiskohtaisemmin listattu kilpailunjohtajan tehtävät, joita ovat:

14.1. suunnittelee kilpailun teknisen organisoinnin ja aikataulun, sisältäen kilpailuun linkittyvät tapahtumanohjauksen ja palkintoseremoniat.

14.2. varmistaa, että suunnitelma toteutuu ennen kilpailua ja kilpailun aikana.

14.3. varmistaa, että kaikki tekniset ongelmat ratkaistaan tai toteutetaan vaihtoehtoinen ratkaisu

14.4. ohjaa kilpailun osallistujien välistä vuorovaikutusta

14.5. on yhteydessä kommunikaatiolaiteiden avulla tärkeimpiin tuomareihin ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin, jotka liittyvät kilpailun toteutukseen ja välittämiseen katsojille.

14.6. varmistaa yhdessä tapahtumanohjauksen johtajan kanssa, että sääntö CR17 toteutuu

14.7. varmistaa kokoontumispaikan aikataulun tarkan suunnittelun ja julkaisun säännön CR29.1.1. mukaisesti

14.8. kommunikoi lähdön koordinaattorin kanssa ja varmistaa säännön CR22.1.3. toteuttamisen.

14.9. on täysin tietoinen kilpailuun liittyvistä säännöistä ja määräyksistä, sekä suunnitellun teknologian ja IT laitteiden toiminnasta.

14.10. johtaa mahdollisia säännön TR7.5. mukaisia toimenpiteitä.

Varmistaakseen tehokkaan toiminnan, kilpailunjohtajan tulee kilpailun aikana sijoittua siten, että hän näkee parhaalla mahdollisella tavalla koko kilpailualueen. Hänen pitää olla lähellä tapahtumanohjausta ja hänellä pitää olla luotettavat yhteydenpitolaitteet ja lähettyvillä tarvittavat tietoa välittävät näytöt. Huom. vanhoissa sääntökirjoissa kuvattu termi kilpailupäällikkö ei ole enää käytössä.

CR20 Juoksujen ja kävelyiden valvojat

Lisäys sääntökohdan vihreään selittävään tekstiin. Yleisesti mikäli urheilija tai viestijoukkue ei tule maaliin niin merkitään DNF, vaikka jotakin sääntökohtaa olisi rikottu (DQ) ennen juoksun keskeytystä. Lisäyksenä tähän tilanne, jossa urheilija selkeästi keskeyttää kilpailun ja sen jälkeen vielä ylittää maaliviivan. Esimerkkinä lyhyet aidat, joissa radalta pois tullakseen saattaa olla välttämätöntä kävellä maaliviivan yli. Tällöin siis oikea merkintä myös DNF.

CR24.5 Käytettävät symbolit starttilistoissa ja tuloksissa

Listaan on tullut yksi uusi merkintä qD = pääsy jatkoon arvonnalla.

CR31.2 Maailmanennätysten kategoriat

Maailmanennätykset hyväksytään jatkossa vain kahdessa kategoriassa:

31.2.1. Maailmanennätykset

31.2.2. U20 maailmanennätykset

Jatkossa siis ulkona tai hallissa tehdyt tulokset ovat samanarvoisia samoilla suorituspaikoilla ja samoilla matkoilla tehtynä. Erikseen pidetään ns. lyhyen radan ennätyksiä (Short Track, sh), käytännössä 200 metrin radoilla kiertävissä juoksuissa. Lyhyen radan ennätys voidaan tehdä joko sisällä tai ulkona. Samoin jatkossa esim. 60 metrin ME voidaan juosta myös ulkona.

TR4.3 Osallistuminen samanaikaisesti useampaan lajiin

Lajinjohtaja voi myöntää urheilijalle luvan, kierros kerrallaan, tehdä suoritus eri vuorolla kuin on merkitty pöytäkirjaan. Jos urheilija ei tällöin ilmaannu paikalle, hänelle merkitään väliinjättö suoritusajan kuluttua umpeen. Tästä seuraava suoritus on tehtävä pöytäkirjan mukaisessa järjestyksessä. Mikäli urheilija ei tähänkään ole tullut paikalle, hänelle merkitään tästä suorituksesta hylkäys (x) suoritusajan kuluttua umpeen.

TR6.4.5 Videoiden katselu

Urheilija voi katsoa valmentajan tai muun henkilön ottamaa videota valmentajille varatun katsomon luona ja voi ottaa laitteen omaan käteensä katselun ajaksi.

TR7 hylkäykset

Säännön CR18.5 useimmat kohdat on siirretty tähän sääntökohtaan, joka käsittelee hylkäyksiä. Näin hylkäykset on saatu loogisemmin yhteen kotaan. Mitään sääntöä ei sinänsä ole muutettu, ainoastaan niiden sijainti.

TR7.4 Hylkäykset viesteissä

Mikäli joukkue on hylätty säännön TR7.1 perusteella ja sääntörike on johtunut tietyn tai tiettyjen urheilijoiden toiminnasta, tällöin sääntö TR7.3 koskee vain näitä urheilijoita. Muut joukkueen jäsenet voivat jatkaa kilpailuja normaalisti.

TR8.3 Protestisääntöön on lisätty huomautus

Mikäli kilpailuun on nimetty World Athletics -maalikameratuomari, tulee hänen olla juoksujen tai kävelyjen refereen sijaan protestin käsittelyssä, mikäli protesti koskee urheilijoiden sijoituksia.

TR8.4.1 protestin alla juokseminen

Aiemmassa sääntöversiossa on määritetty, että protestin alla juoksemista ei tule sallia, mikäli ei ole todistetta siitä, että vilppilaitteen toiminta on epäluotettavaa. Tässä kohtaa englanninkielinen sana ”shall” on muutettu sanaan ”should”, jolla on olennainen merkitys säännön tulkinnassa.

Nyt vilppilaitteen näyttämä ei säännön perusteella pakota toimimaan tietyllä tavalla, jos lähettäjä/Start referee tulkitsee tilanteen eri tavalla kuin vilppilähtölaite näyttää. Tämä madaltaa kynnystä sallia protestin alla juokseminen.

Mikäli urheilija saa juosta protestin alaisena, hänen edessään tulee näyttää punavalkoista korttia, jossa värit on kulmittain puolitettu

TR8.4 Lisäys vihreään sääntöä selventävään tekstiin

Edellisen kohdan jatkumona on sääntöön tehty myös tarkentava selvennys hyvin niukkoihin vilppilähtöihin. On huomioitava, että kun reaktioaika on hyvin lähellä raja-arvoa, urheilijan liikettä on miltei mahdoton havaita. Tällaisessa tapauksessa Start referee voi halutessaan tutkia tarkemmin lähdön teknistä aineistoa ja antaa urheilijalle mahdollisuuden juosta protestin alaisena, jolloin kaikkien osapuolien oikeudet turvataan tilanteessa paremmin. Huom. vilppilähdön sääntö ei ole muuttunut mihinkään. Edelleen tuhannesosan liian nopea reaktio on vilppi.

TR8.4.2 Protestit ja kilpailun loppuun juokseminen

Säännöissä on aiemminkin ollut periaate, että protesti voidaan jättää vain sellaisen urheilijan puolesta, joka on juossut kilpailun normaalisti loppuun. Nyt tähän on lisätty bona fide -määritelmä, eli on juostava loppuun parastaan yrittäen.

TR16.5.3 Lähdön häirintä

Aiemmin lähettäjän on pitänyt keskeyttää lähtö, jos urheilija häiritsee muita lähtijöitä ääntelemällä, liikkeillä tai muulla tavalla. Nyt tähän kohtaan on lisätty vaatimus, että häirinnän on oltava sellaista, että se aiheuttaa toiselle tai toisille urheilijoille ennenaikaisen lähtöliikkeen tai lähdön, mikä voitaisiin tulkita vilppilähdöksi. Käytännössä siis urheilijan ääntely tai liikkeet, jotka eivät aiheuta selvää näkyvää häiriötä muille lähtijöille, ei ole peruste keskeyttää lähtöä. Tällöin ei myöskään keltaista korttia anneta.

TR20.2.1 Erästä poisjäävän urheilijan korvaaminen

Sääntöihin on tullut uinnista tuttu mahdollisuus korvata välierästä tai finaalista esim. loukkaantumisen takia poisjäävä urheilija seuraavana edellisen vaiheen jälkeen järjestyksessä olevalla urheilijalla. Tämä on kilpailukohtainen mahdollisuus, ei siis pakollinen kaikissa kilpailuissa. Mikäli tämä mahdollisuus otetaan käyttöön, siihen liittyvät prosessit ja periaatteet pitää olla tarkkaan kuvattu kilpailun ohjeissa.

KILPAILUVALIOKUNTA: Kansallisesti tätä asiaa vielä selvitetään SM-kisojen osalta ja päätökset tehdään viimeistään toukokuussa 2024. Tämä sääntökohta vaikuttaa kansallisiin pistekilpailuihin ja näiden osalta pitää tehdä tarvittavat päivitykset, mikäli sääntökohta sovelletaan.

Arvokisoissa prosessi on mennyt niin, että kutakin vapaaksi jäävää paikkaa kohden voidaan nostaa varapaikoille kaksi urheilijaa. Esimerkiksi jos vapaaksi jää kaksi paikkaa, niin listataan neljä seuraavaksi rankingin mukaan sijoittuvaa urheilijaa ja kontaktoidaan heitä vapaasta paikasta rankingjärjestyksessä. Varalistalle otettavien määrä on hyvä pitää kohtuullisena, koska aikaa ei yleensä eri vaiheiden välissä ole kovin paljoa. Tärkeätä on kuvata prosessi mahdollisimman tarkasti kilpailun ohjeissa. GP-kisoissa keskustellaan kilpailun teknisen delegaatin kanssa toimintatavasta. Mikäli urheilija ei ota paikkaa vastaan, niin kieltäytymisestä ei aiheudu hänelle mitään seuraamuksia.

TR20.3.1.Urhelijoiden ranking ensimmäisellä kierroksella

Aiemmin urheilijat rankattiin alkueriin tietyllä ajanjaksolla tehtyjen tulosten perusteella (esim. SB). Nyt säännöt antavat mahdollisuuden määrittää tämä muullakin tavalla, mikä pitää olla kerrottuna kilpailun ohjeissa.

TR20.4.1. Urheilijoiden ratajärjestys ensimmäisellä kierroksella

Urheilijoille on aiemman säännön mukaan arvottu radat ensimmäisellä kierroksella. Nyt radat voidaan määrittää muullakin tavalla, mikä tulee olla kerrottuna kilpailun ohjeissa.

TR20.4. Ratajärjestys alkuerien jälkeen

Urheilijat pistetään edelleen rankingjärjestykseen alkuerien jälkeen sääntökohdat 20.3 mukaisesti. Tämän jälkeen tapahtuvaan ratojen määrittämiseen on tullut sääntömuutos:

Suorat juoksumatkat:

  • neljä erän korkeimmin rankattua radoille 3, 4, 5 ja 6
  • viidenneksi ja kuudenneksi rankatut radoille 2 ja 7
  • kaksi viimeiseksi rankattua radoille 1 ja 8

200 m:n juoksut (150 m)

  • kolme erän korkeimmin rankattua radoille 5, 6 ja 7
  • kolme seuraavaksi rankattua radoille 3, 4 ja 8
  • kaksi viimeiseksi rankattua radoille 1 ja 2

400 m:n juoksu ja pikaviestit 4 x 400 m:iin asti (tämä mukaan lukien) ja 800 m, (300 m)

  • neljä korkeimmin rankattua radoille 4, 5, 6 ja 7
  • seuraavat kaksi radoille 3 ja 8
  • kaksi viimeiseksi rankattua radoille 1 ja 2

Sama taulukkomuodossa ja kuvana:

TR24.11 Viestijoukkueen kokoonpanon ilmoittaminen

Viestijoukkueen kokoonpano ja juoksujärjestys tulee ilmoittaa kilpailun joka vaiheessa viimeistään siinä ajankohdassa, kun joukkueelle on merkitty oman eränsä kokoontumisaika. Eli käytännössä aika, jolloin urheilijat menevät kokoontumispaikalle. Tällöin ei tarvita lääkärintodistuksia ja/tai delegaatin suostumusta juoksijoiden vaihtamiseen.

Kilpailun ohjeissa voidaan määrittää niinkin, että urheilijoiden nimet ja juoksujärjestys kirjataan tulospalvelujärjestelmään kokoontumispaikalla. On huomioitava, että joukkue itsessään (ilman nimiä) on varmistettava aiemmin kilpailun ohjeiden mukaisest.

Tätä ei oteta käyttöön SM-viesteissä ainakaan toistaiseksi.

TR25.12. Korvaavat urheilijat kenttälajeissa

Kenttälajien finaalin väliin jättävä urheilija voidaan korvata karsinnan perusteella rankingissa seuraavana olevalla urheilijalla. Tämä menettely on kuvattava tarkasti kilpailun ohjeissa.

TR25.2 Heittovälineiden käytön rajoitukset

Sääntöjen mukaisesti heittovälineitä ei voi käyttää harjoitteluun kilpailun aikana. Sääntöön on lisätty lause: heittovälineiden käyttö ringin, häkin tai vauhtiradan ulkopuolella on kielletty aina. Eli sääntö nyt yksiselitteisesti kieltää esim. keihäiden heiton nurmella lämmittelyn aikana sekä kaiken verryttelyn ja venyttelyn heittovälineellä missä tahansa kilpailualueella.

TR25.19 Urheilijan poissaolo kilpailun aikana

Urheilija voi luvan saatuaan poistua kilpailupaikalta saattajan kanssa. Jos tänä aikana kuitenkin hänen vuoronsa tulee, tulokseksi merkataan hylätty sen jälkeen, kun suoritukselle määritelty suoritusaika on täyttynyt.

TR25.5 urheilijoiden suoritusjärjestys

Urheilijoiden suoritusjärjestys voidaan arvonnan sijaan määrittää myös muulla kilpailuohjeissa mainitulla tavalla. Näin esimerkiksi tehdään jo nyt Timanttiliigan kilpailuissa.

TR28.11 Seipään käyttäminen ilman lupaa

Mikäli tuomaristo huomaa, että urheilija aikoo käyttää sellaista seivästä, jota hänellä ei ole lupaa käyttää, tämä on kiellettävä. Mikäli urheilija kuitenkin näin tekee, tulee hänen suorituksensa väärällä seipäällä hylätä. Suoritus tulee hylätä myös, mikäli asia huomataan vasta suorituksen jälkeen. Mikäli tilanne arvioidaan vakavaksi, voidaan myös soveltaa sääntöjä TR7.1 ja TR7.3.

TR29.5 Ponnistuslankun rakenne

Ponnistuslankku voidaan valmistaa myös yhdestä 0,30 m leveästä osasta, jossa on 0,20 m osuus valkoista ja 0,10 m osuus eri värillä.

TR28.1 Riman etäisyyden asettaminen seipäässä

Riman etäisyyden ilmoittaminen on tehtävä hyvissä ajoin, ennen kuin riman asemaa aletaan säätää omalle hyppyvuorolle. Mikäli säätö on jo tehty ja suoritusaikakello käynnistetty, ei muutosta voi enää tehdä.

TR30.1.1. Tarkennus yliastumisen sääntöön lankkulajeissa

Tarkennettu sitä, että yliastumisen määrittää ainoastaan ponnistavan jalan kärkiosa ja yliastumiseen eivät vaikuta kenkään liittyvät irralliset osat, kuten esim. kengännauhat. Sääntöön on tullut myös tarkennus, että yliastumisen hetki on mikä tahansa ennen kengän irtoamista lankusta. Käytännössä siis tilanne, jossa kengän kärki leikkaa pystylinjan jo ennen kuin kenkä tulee lankulle, katsotaan yliastutuksi.

TR32.2 Urheilijan henkilökohtaiset heittovälineet

Säännöistä on poistunut määritelmä, jossa kielletään ottamasta vastaan henkilökohtaisia heittovälineitä, jotka ovat samoja kuin järjestäjän tarjoamat mallit. Edelleen on kuitenkin voimassa sääntö, jossa kilpailuun otettavat henkilökohtaiset heittovälineet voidaan rajoittaa kahteen per urheilija. Tästä voidaan kuitenkin joustaa, jos järjestäjillä on pulaa välineistä ja kilpailun (varsinkin lämmittelyn) sujuvuuden takia olisi hyvä olla useampia välineitä. Käytäntö on kirjattava selkeästi kilpailun ohjeistukseen.

TR32.3 Sylkeminen heittovälineeseen

Sääntöihin on lisätty kohta, jossa kielletään sylkeminen tai muulla tavoin kehon nesteiden levittäminen heittovälineeseen.

TR32.14.2 Tarkennus yliastumisen sääntöön heitoissa

Rinkilajeissa on poistunut vaatimus harkinnasta saako urheilija etua, jos jalka osuu reunukselle ringin takaosassa. Eli ensimmäisen pyörähdyksen aikana osuma ringin takareunaan on yksiselitteisesti sallittu. Yliastumiseen eivät vaikuta kenkään liittyvät irralliset osat, kuten esim. kengännauhat. Myöskään mikä tahansa esine, joka on urheilijan varustuksessa suorituksen alkaessa, mutta irtoaa suorituksen aikana tai sen jälkeen (esim. lippis), ei vaikuta yliastumiseen.

TR36.6 Moukarin varren päiden suojaaminen

Moukarin varren päät voidaan suojata esim. muovisella sisähalkaisijaltaan 5 mm putkella 50 mm matkalta.
.
TR38.10 Nuorten 700 gramman keihään muutos

Nuorissa käytetyn 700 gramman keihään ominaisuudet muuttuvat 1. huhtikuuta 2025. Keihään liito-ominaisuudet muutetaan vastaamaan 600 gramman ja 800 gramman malleja. Alla muutokset tarkemmin:

700 g keihäs:

Keihään pituus nyt: 2300-2400 mm. 1.4.2025: 2400-2500 mm.

Mitta kärjestä painopisteeseen: 860-1000 mm 1.4. 2025: 850-990mm

Mitta perästä painopisteeseen: 1300-1540 mm 1.4. 2025: 1410-1650mm

Muut mitat pysyvät ennallaan

39.8.5. Ottelun rata-arvonnat

Sääntöihin on muutettu otteluiden 200 ja 400 metrin osalta rata-arvonta vastaamaan rankingsijoitusta sääntöjen TR20.3.1, TR20.4.4 ja TR20.4.5 mukaisesti.

HUOM!

Sääntöihin ei ole kirjattu enää vuosiin jatkoonpääsytaulukoita, vaan ne ovat kilpailukohtaisia ja mainittu kunkin kilpailun ohjeissa. Nyt kuitenkin on filosofia jatkoonpääsystä selkeästi muuttumassa ja se on hyvä kirjata myös tähän koosteeseen.

Budapestin MM-kisoista on julkaistu taulukot, jossa keskimatkoilla 1500– 5000 m jatkoon pääsy tapahtuu pelkästään erän sijoituksen perusteella ja ajalla jatkoonpääsy on näin poistettu. Tämä perustuu siihen, että jälkimmäiset erät ovat etulyöntiasemassa tietäessään aiempien erien vauhdin.

Tämä muutos on syytä ottaa käyttöön kansallisessa kilpailutoiminnassa.

Alla Budapestin MM-kilpailujen taulukko jatkoonpääsystä eri matkoilla:

Kaikki yleisurheilun säännöt ja ohjeet löytyvät täältä:

https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-2/