Edustussäännöt ja seurasiirrot

Kilpailukelpoinen on, Suomen Urheiluliiton alaisessa kilpailutoiminnassa (liiton, piirin ja seuran kilpailut) ja maan edustustehtävissä SUL:oon kuuluvan seuran jäsen, joka täyttää SUL:n sekä tarvittaessa myös Kansainvälisen Yleisurheiluliiton ja Kansainvälisen Olympiakomitean säännöt, ja jolla on voimassa oleva yleisurheilulisenssi. SUL:n alaisessa kilpailutoiminnassa urheilijan tulee edustaa SUL:n jäsenseuraa. Urheilija saa jäsenenä kuulua useampaan urheiluseuraan. SUL:n alaisessa kilpailutoiminnassa hän voi kuitenkin edustaa vain yhtä liiton jäsenseuraa kerrallaan näiden sääntöjen mukaisesti. Eri urheilumuodoissa hän voi edustaa eri seuroja. Siirtyminen edustamaan toista seuraa tapahtuu pääsääntöisesti kalenterivuoden vaihtuessa. Seurasiirrot eivät edellytä mitään maksuja urheilijan entisen ja uuden seuran välillä.

SEURASIIRTO KAUDELLE 2023

Tulospisteet-taulukko

Urheilijan, joka tulevana kalenterivuonna (2023) täyttää 14 vuotta tai enemmän ja on kuluvana kalenterivuonna (2022) saavuttanut ulkoradoilla henkilökohtaisessa lajissa:
– M/N sarjoissa vähintään 5 pisteen,
– M/N 22/19 sarjoissa vähintään 3 pisteen tuloksen tai
– M/N 17-sarjoissa  vähintään 2 pisteen tuloksen
on 30.11.2022 klo 24 mennessä:

–   toimitettava perille Suomen Urheiluliitolle Seurasiirtoilmoitus kaudelle 2023 sekä mahdollinen kuitti seurasiirron rekisteröinnistä ensisijaisesti skannattuna: rosa.havumaki@sul.fi tai Rosa Havumäki, Suomen Urheiluliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki
– lähetettävä itse edustusoikeusilmoituksen jäljennös entiselle seuralle,
– maksettava seurasiirron rekisteröintimaksu (yllämainittujen seurasiirtoilmoitusta edellyttävien pisterajojen täyttyessä) Suomen Urheiluliiton pankkitilille; FI54 8000 1300 8822 15 (Huom! kuitti toimitettava seurasiirtolomakkeen mukana SUL:lle)

  • tulevana vuonna (2023) 14 tai 15 vuotta täyttävät, 250 €
  • tulevana vuonna (2023) 16 vuotta tai enemmän täyttävät:
    500 €, jos kuluvana vuonna tehty tulos yltää 5 pisteeseen
    250 €, mikäli saavutettu tulos jää alle viiden 5 pisteen.

SUL käsittelee seurasiirtoilmoitukset 15.12.2022 mennessä ja hyväksyy seurasiirron, jos seurasiirtoilmoitus on jätetty ja rekisteröintimaksu maksettu 30.11.2022 mennessä. Uusi edustusoikeus astuu voimaan 1.1.2023. SUL julkistaa 31.12.2022 mennessä luettelon hyväksytyistä seurasiirroista. SUL maksaa vuoden vaihteen seurasiirron johdosta kasvattajaseuralle anomuksesta kasvattajarahan (700 euroa) huhtikuussa 2023 olevan anomuskäsittelyn jälkeen.

PARAYLEISURHEILIJOIDEN SEURASIIRTO KAUDELLE 2023

Parayleisurheilijan, joka kuluneen kauden (2022) aikana on edustanut Suomea junioreiden arvokisoissa tai yleisen sarjan EM- tai MM-kisoissa tai paralympialaisten yleisurheilussa, on marraskuun 30. päivään mennessä jätettävä Parayleisurheilijan seurasiirtoilmoitus kaudelle 2023 siitä seurasta, jota hän seuraavana kalenterivuonna aikoo edustaa sekä maksettava seurasiirron rekisteröintimaksu:

  • Edustus yleisen sarjan arvokisoissa 250€
  • Edustus junioreiden arvokisoissa 125€

SUL käsittelee seurasiirtoilmoitukset 15.12.2022 mennessä ja hyväksyy seurasiirron, jos seurasiirtoilmoitus on jätetty ja rekisteröintimaksu maksettu 30.11.2022 mennessä. Uusi edustusoikeus astuu voimaan 1.1.2023. SUL julkistaa 31.12.2022 mennessä luettelon hyväksytyistä seurasiirroista. SUL maksaa vuoden vaihteen seurasiirron johdosta kasvattajaseuralle anomuksesta kasvattajarahan (350 euroa) huhtikuussa 2023 olevan anomuskäsittelyn jälkeen.

TIIVISTETYT OHJEET RAJOISTA JA MAKSUISTA: Seurasiirrot dokumenttitaulukko kaudelle 2023

SELVENNYS EDUSTUSSÄÄNTÖIHIN

Urheilijoiden luokittelua koskevassa ohjeistossa todetaan, että 17-sarjaan kuuluvat kaikki ne urheilijat, jotka kyseisen kalenterivuoden aikana täyttävät 17 vuotta tai ovat sitä nuorempia. Näin ollen 17-sarja katsotaan ikäsarjan alapäästä avoimeksi, joten myös 15-sarjalaiset ja sitä nuoremmat luetaan luokittelussa sen piiriin. Tämä pitää seurasiirtosääntöjen yhteydessä ottaa huomioon.

VAPAA SEURASIIRTO-OIKEUS

Urheilija, joka ei ole vuonna 2022 saavuttanut ulkoradoilla mitään edellä mainituista pisterajoista tai edustanut Suomea parayleisurheilun arvokisoissa, sekä kalenterivuoden 2023 aikana enintään 13 vuotta täyttävä urheilija on oikeutettu edustamaan sitä seuraa, jonka nimissä hän suorittaa ensimmäisen Suomen Urheiluliiton (SUL, alue, piiri) alaisen kilpailunsa, vuonna 2023. Hänen ei seuraa tällä tavoin vaihtaessaan tarvitse toimittaa siirtopapereita liittoon eikä maksaa rekisteröintimaksua. Vanhaa seuraa on luonnollisesti informoitava siirrosta.

Pysyvästi ulkomailla asuva Suomen kansalainen, jolla on ylläolevan mukaisesti vapaa seurasiirto-oikeus, edustaa kuluvalla kilpailukaudella (2023) seuraa, jonka nimissä hän kilpailee virallisessa Suomen Urheiluliiton alaisessa kilpailussa ensimmäisen kerran SUL:n jäsenseuran nimissä.

Mikäli vapaan seurasiirto-oikeuden omaavalla henkilöllä on jo lisenssi kaudelle 2022–2023 hankittuna ennen vuodenvaihdetta 22–23, tulee henkilön nimi ja sportti-ID ilmoittaa liittoon (rosa.havumaki@sul.fi) lisenssin siirtoa varten.

KASVATTAJARAHA

Mikäli seuraa vaihtava urheilija täyttää KASVATTAJARAHAA koskevat vaatimukset (kts. SUL:n edustussäännöt *), vanha seura anoo Suomen Urheiluliitolta 700 euron kasvattajarahan, parayleisurheilijan kasvattajaraha 350 €, kolmen kuukauden kuluessa urheilijan seurasiirron voimaan astumisesta.

Kasvattajaseura on seura, jota edustaessaan urheilija on ensimmäisen kerran saavuttanut henkilökohtaisessa lajissa:
–   M/N sarjoissa vähintään 7 pisteen,
–   M/N 22/19 sarjoissa vähintään 5 pisteen tuloksen tai
–   M/N 17-sarjojen vähintään 3 pisteen tuloksen.
–   Parayleisurheilijat: edustanut Suomea junioreiden tai yleisen sarjan arvokisoissa

Tulos on tullut tehdä kolmen viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana, kuitenkin aikaisintaan sinä vuonna, jona urheilija täytti/täyttää 14 vuotta. Kasvattajaraha maksetaan vain, kun urheilija ensimmäisen kerran siirtyy kasvattajaseurasta toiseen seuraan. Kasvattajarahahaku on avoinna 1.12.2022 – 31.3.2023.

Edustusoikeuden muuttaminen kesken vuotta (ns. ”kesken kauden” -seurasiirto)

Kuluvana kalenterivuonna enintään 13 vuotta täyttävä urheilija voi kerran kalenterivuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana vaihtaa seuraa jättämällä Suomen Urheiluliitolle seurasiirtoilmoituksen. Ilmoituksessa on oltava urheilijan henkilökohtainen tai hänen huoltajansa allekirjoitus sekä uuden seuran edustajan allekirjoitus. Ilmoitukseen on liitettävä todiste siirtoasian tiedoksiannosta vanhalle seuralle.

Seurasiirto tulee voimaan kahden viikon kirjaamisajan jälkeen, siitä kun seurasiirtoilmoitus on tullut Suomen Urheiluliitolle.

ULKOMAISET URHEILIJAT SM-OIKEUDET 2009 JA AIEMMIN SYNTYNEET

Halutessaan osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin on Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaalaisen urheilijan (käytännössä hänen seuransa) 30.11.2022 klo 24 mennessä:
– toimitettava Suomen Urheiluliittoon hakemus, josta käy myös ilmi, mitä seuraa hän aikoo edustaa;
– toimitettava hakemuslomakkeen liitteenä selvitys niistä perusteista, joiden nojalla Suomessa asumista voidaan pitää luonteeltaan pysyvänä järjestelynä.
– maksettava SM-kilpailuoikeuksien rekisteröintimaksu 500 euroa Suomen Urheiluliiton pankkitilille FI54 8000 1300 8822 15, mikäli on Suomessa asumisensa aikana saavuttanut tätä edellyttävän tuloksen.
– liitettävä pysyvää asumista koskeva kotipaikkatodistus anomukseen. Maistraatin antamasta todistuksesta tulee käydä ilmi pysyvän asumisen alkamisajankohta sekä sen jälkeen toteutuneet seuraavat osoitteet asumisaikoineen.

Tälle hakukierrokselle osallistuminen edellyttää, että pysyvä asuminen Suomessa on alkanut 1.1.2022 tai sitä aikaisemmin. Kun edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu, ja jos asumista koskeva selvitys täyttää edustussääntöjen tarkoittamat edellytykset, SUL:n järjestövaliokunta myöntää SM-kilpailuoikeudet astumaan voimaan 1.1.2023.

Hakemuksen liitteenä tulee olla urheilijan, joka on saavuttanut Suomessa asumisensa aikana ulkoradoilla vähintään:
– M/N sarjoissa vähintään 5 pisteen,
– M/N 22/19 sarjoissa vähintään 3 pisteen tuloksen tai
– M/N 17-sarjojen vähintään 2 pisteen tuloksen osalta myös tosite rekisteröintimaksun suorittamisesta.

Jos urheilija on ilmoittamassa rekisteröintimaksun alaisesta seurasiirrosta ja samanaikaisesti vastaanottava seura on hakemassa hänelle SM-kilpailuoikeuksia, kohtuullistetaan seuran osalle tulevaa kokonaismaksua perimällä SM-oikeuksista vain puolet.

Huom! Rekisteröintimaksua ei tarvitse suorittaa, jos ulkomaalainen urheilija ei ole Suomessa asumisensa aikana saavuttanut miesten/naisten tai mies-/naisjuniorien 22-19-17-sarjoissa henkilökohtaisessa lajissa vähintään edellä mainittua tulosta. Hakemus SM-lupaa varten on kuitenkin aina jätettävä!

Niin kauan kun ulkomaalainen Suomessa asuva ja SUL:n alaisessa seurassa urheileva nuori kuuluu 13-sarjaan tai on sitä nuorempi, hän ei vielä tarvitse yllä mainittua SM-lupaa, vaan voi vapaasti edustaa seuraansa SM-viestien 15-sarjassa mestaruuskilpailusääntöjen mukaisesti.

Myönnetyt SM-kilpailuoikeudet pysyvät voimassa niin kauan kuin vakituinen asuminen ja muut edellytetyt olosuhteet säilyvät, paitsi mikäli urheilija kuluvalla tai tätä edeltävänä vuonna:
A) edustaa tai on edustanut maata, jonka kansalainen hän on, WA:n tai tämä alueen (Area) arvokilpailuissa.
B) on kilpailut maan, jonka kansalainen hän on, yleisen sarjan mestaruuskilpailuissa.

Huom! Kaksoiskansalaisella, jolla toinen kansalaisuus on suomen kansalaisuus, on aina oikeus osallistua Suomenmestaruuskilpailuihin.

Lisätietoja: Rosa Havumäki, rosa.havumaki@sul.fi, 050 405 2122