Edustussäännöt

Kilpailukelpoinen on, Suomen Urheiluliiton alaisessa kilpailutoiminnassa (liiton, piirin ja seuran kilpailut) ja maan edustustehtävissä SUL:oon kuuluvan seuran jäsen, joka täyttää SUL:n sekä tarvittaessa myös Kansainvälisen Yleisurheiluliiton ja Kansainvälisen Olympiakomitean säännöt, ja jolla on voimassa oleva yleisurheilulisenssi.

SUL:n alaisessa kilpailutoiminnassa urheilijan tulee edustaa SUL:n jäsenseuraa. Urheilija saa jäsenenä kuulua useampaan urheiluseuraan. SUL:n alaisessa kilpailutoiminnassa hän voi kuitenkin edustaa vain yhtä liiton jäsenseuraa kerrallaan näiden sääntöjen mukaisesti. Eri urheilumuodoissa hän voi edustaa eri seuroja. Siirtyminen edustamaan toista seuraa tapahtuu pääsääntöisesti kalenterivuoden vaihtuessa. Seurasiirrot eivät edellytä mitään maksuja urheilijan entisen ja uuden seuran välillä.

SEURASIIRTO KAUDELLE 2020

Urheilijan, joka tulevana kalenterivuonna (2020) täyttää 14 vuotta tai enemmän ja on kuluvana kalenterivuonna (2019) saavuttanut ulkoradoilla henkilökohtaisessa lajissa
M/N sarjoissa vähintään 5 pisteen,
M/N 22/19 sarjoissa vähintään 3 pisteen tuloksen tai
M/N 17-sarjoissa (2002-2006 syntyneet) vähintään 2 pisteen tuloksen

on 30.11.2019 klo 24 mennessä:
–   toimitettava perille Suomen Urheiluliiton toimistoon edustusoikeusilmoitus (seurasiirtoilmoitus kaudelle 2020),
–   lähetettävä itse edustusoikeusilmoituksen jäljennös entiselle seuralle,
–   maksettava seurasiirron rekisteröintimaksu (yllämainittujen seurasiirtoa edellyttävien pisterajojen täyttyessä) Suomen Urheiluliiton pankkitilille FI54 8000 1300 8822 15

 • tulevana vuonna (2020)  14 tai 15 vuotta täyttävät, 250 €
 • tulevana vuonna (2020)  16 vuotta tai enemmän täyttävät:
  –   500 €, jos kuluvana vuonna tehty tulos yltää 5-pisteeseen
     250 €, mikäli saavutettu tulos jää alle viiden 5-pisteen.

KATSO MYÖS: Dokumenttitaulukko 2020 (liitteet sivun lopussa):

SUL käsittelee seurasiirtoilmoitukset 15.12.2019 mennessä ja hyväksyy seurasiirron, jos seurasiirtoilmoitus on jätetty ja rekisteröintimaksu maksettu 30.11.2019 mennessä.
Uusi edustusoikeus astuu voimaan 1.1.2020. SUL julkistaa 31.12.2019 mennessä  luettelon hyväksytyistä seurasiirroista.
SUL maksaa vuoden vaihteeseen mennessä jätetyn seurasiirron tehneen urheilijan kasvattajaseuralle anomuksesta kasvattajarahan (700 euroa) huhtikuussa 2020 olevan anomuskäsittelyn jälkeen.

Selvennys edustussääntöihin
Urheilijoiden luokittelua koskevassa ohjeistossa todetaan, että 17-sarjaan kuuluvat kaikki ne urheilijat, jotka kyseisen kalenterivuoden aikana täyttävät 17 vuotta tai ovat sitä nuorempia.
Näin ollen 17-sarja katsotaan ikäsarjan alapäästä avoimeksi, joten myös 15-sarjalaiset ja sitä nuoremmat luetaan luokittelussa sen piiriin.

Vapaa seurasiirto-oikeus
Urheilija
, joka ei ole vuonna 2019 saavuttanut ulkoradoilla mitään edellä mainituista pisterajoista, sekä kalenterivuoden 2020 aikana enintään 13 vuotta täyttävä urheilija on oikeutettu edustamaan sitä seuraa, jonka nimissä hän suorittaa ensimmäisen Suomen Urheiluliiton (SUL, alue, piiri) alaisen kilpailunsa, vuonna 2020. Hänen ei seuraa tällä tavoin vaihtaessaan tarvitse toimittaa siirtopapereita liittoon eikä maksaa rekisteröintimaksua. Vanhaa seuraa on luonnollisesti informoitava siirrosta.

Pysyvästi ulkomailla asuva Suomen kansalainen, jolla on ylläolevan mukaisesti vapaa seurasiirto-oikeus, edustaa kuluvalla kilpailukaudella (2020) seuraa, jonka nimissä hän kilpailee virallisessa Suomen Urheiluliiton alaisessa kilpailussa ensimmäisen kerran SUL:n jäsenseuran nimissä.

KASVATTAJARAHA, OIKEUDET JA HAKEMINEN

Mikäli seuraa vaihtava urheilija täyttää KASVATTAJARAHAA koskevat vaatimukset (kts. SUL:n edustussäännöt *),
vanha seura anoo Suomen Urheiluliitolta 700 euron kasvattajarahan kolmen kuukauden kuluessa urheilijan seurasiirron voimaan astumisesta.
Kasvattajaseura on seura, jota edustaessaan urheilija on ensimmäisen kerran saavuttanut henkilökohtaisessa lajissa:

 • M/N sarjoissa vähintään 7 pisteen,
 • M/N 22/19 sarjoissa vähintään 5 pisteen tuloksen tai
 • M/N 17-sarjojen vähintään 3 pisteen tuloksen.

Tulos on tullut tehdä kolmen viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana, kuitenkin aikaisintaan sinä vuonna, jona urheilija täytti/täyttää 14 vuotta.
Kasvattajaraha maksetaan vain, kun urheilija ensimmäisen kerran siirtyy kasvattajaseurasta toiseen seuraan.

Kasvattajarahahaku on avoinna 1.12.2019 – 31.3.2020
https://www.yleisurheilurekisteri.fi/
Palvelutunnus: 2020KASVATTAJARAHA

KESKEN KAUTTA TAPAHTUVA SEURASIIRTO
Kuluvana kalenterivuonna enintään 13 vuotta täyttävä urheilija voi kerran kalenterivuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana vaihtaa seuraa jättämällä
Suomen Urheiluliitolle seurasiirtoilmoituksen. Ilmoituksessa on oltava urheilijan henkilökohtainen tai hänen huoltajansa allekirjoitus sekä uuden seuran edustajan allekirjoitus.
Ilmoitukseen on liitettävä todiste siirtoasian tiedoksiannosta vanhalle seuralle.

Seurasiirto tulee voimaan kahden viikon kirjaamisajan jälkeen, siitä kun seurasiirtoilmoitus on saapunut Suomen Urheiluliittoon.

ULKOMAISET URHEILIJAT SM-OIKEUDET (2006 JA AIEMMIN SYNTYNEET)
Halutessaan jatkossa osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin on Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaalaisen urheilijan (käytännössä hänen seuransa) 30.11.2019 klo 24 mennessä:

–   toimitettava Suomen Urheiluliittoon hakemus, josta käy ilmi, mitä seuraa hän aikoo edustaa;
–   toimitettava hakemuslomakkeen liitteenä selvitys niistä perusteista, joiden nojalla Suomessa asumista voidaan pitää luonteeltaan pysyvänä järjestelynä.
–   maksettava SM-kilpailuoikeuksien rekisteröintimaksu 500 euroa Suomen Urheiluliiton pankkitilille FI54 8000 1300 8822 15, mikäli on Suomessa asumisen aikana saavuttanut tätä edellyttävän tuloksen.
–   liitettävä pysyvää asumista koskeva kotipaikkatodistus anomukseen. Maistraatin antamasta todistuksesta tulee käydä ilmi pysyvän asumisen alkamisajankohta sekä sen jälkeen toteutuneet seuraavat osoitteet asumisaikoineen.
Tälle hakukierrokselle osallistuminen edellyttää, että pysyvä asuminen Suomessa on alkanut 1.1.2019 tai sitä aikaisemmin.
Kun edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu, ja jos asumista koskeva selvitys täyttää edustussääntöjen tarkoittamat edellytykset, SUL:n järjestövaliokunta myöntää SM -kilpailuoikeudet astumaan voimaan 1.1.2020.

Hakemuksen liitteenä tulee olla urheilijan, joka on saavuttanut Suomessa asumisensa aikana ulkoradoilla vähintään:

 • M/N sarjoissa vähintään 5 pisteen,
 • M/N 22/19 sarjoissa vähintään 3 pisteen tuloksen tai
 • M/N 17-sarjojen vähintään 2 pisteen tuloksen

Osalta myös tosite rekisteröintimaksun suorittamisesta.

Jos urheilija on ilmoittamassa rekisteröintimaksun alaisesta seurasiirrosta ja samanaikaisesti vastaanottava seura on hakemassa hänelle SM-kilpailuoikeuksia, kohtuullistetaan seuran osalle tulevaa kokonaismaksua perimällä SM-oikeuksista vain puolet.

Huom!   Rekisteröintimaksua ei tarvitse suorittaa, jos ulkomaalainen urheilija ei ole Suomessa asumisensa aikana saavuttanut miesten/naisten tai mies/naisjuniorien 22-19-17-sarjoissa henkilökohtaisessa lajissa vähintään edellä mainittua tulosta. Hakemus SM -lupaa varten on kuitenkin aina jätettävä!

Ulkomaalainen urheilija, joka on 13-vuotiaiden sarjassa tai nuorempi ja asuu Suomessa sekä urheilee SUL:n alaisessa seurassa ei vielä tarvitse yllämainittua SM-lupaa. Hän voi vapaasti edustaa seuraansa SM-viestien 15-sarjassa mestaruuskilpailusääntöjen mukaisesti.

Myönnetyt SM-kilpailuoikeudet pysyvät voimassa niin kauan kuin vakituinen asuminen ja muut edelletyt olosuhteet säilyvät, paitsi mikäli urheilija kuluvalla tai tätä edeltävänä vuonna:
A) edustaa tai on edustanut maata, jonka kansalainen hän on, IAAF:n tai tämän alueen (Area) arvokilpailuissa.
B) on kilpaillut maan, jonka kansalainen hän on, yleisen sarjan mestaruuskilpailussa.
Muutos astuu voimaan 1.1.2020 siten, että 2020 on ensimmäinen vuosi, jonka aikainen kilpaileminen kohtien A ja B mukaisesti huomioidaan.

Huom! Kaksoiskansalaisella, jonka toinen kansalaisuus on Suomen kansalaisuus, on aina oikeus osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin.

Lisätietoja:

Yrjö Kelhä,
yrjo.kelha@sul.fi,
040 588 3894